مطالعه وتحقیق

درس مطالعه وتحقیق ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی گنبد

تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان:

عنوان طرح تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

کد طرح:شهربانو ابوالتختی

مشخصات موضوعی طرح:

1.واژه های کلیدی:

والدین-شغل-پیشرفت تحصیلی-آموزش

2.بیان مساله:

شغل والدین چه نقش و تاثیری در پیشرفت تحصیلی والدین میتواند داشته باشد.

دانش آموزانی که دارای والدین شاغل هستند بهتر میتوانند در امر تحصیل پیشرفت کنند یا از والدینشان در

این زمینه کمک بگیرند.وجود والدین پشتوانه و مدد کار فرزندان میباشد و در تمام مراحل زندگی تاثیرات خود

را نمایان میکند.در موضوع مذکور والدین که جمع ولد میباشد به معنای پدر و مادر و به عنوان دو عنصر اصلی

خانواده به کار میرود.

3.اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

با توجه به اینکه میزان تحصیلات و رشد علمی در پیشرف هر کشوری از لحاظ فرهنگی،اجتماعی،رفاهی

 ارتباط مستقیم دارد بنابراین میزان تحصیلات خانواده ها یعنی والدین و فرزندان باعث شکوفایی و استقلال

هر کشوری میشود که صحت آنمورد با تحقیق به دست می آید.

4.اهداف تحقیق:

کلی: تاثیرات شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی والدین

ویژه: 1.شناخت عوامل اقتصادی موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

      2.تاثیر تحصیلات والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

      3.رابطه ی بین بی سوادی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

      4.تاثیر اشتغال مادران بر پیشرفت دانش آموزان.

5.فرضیه ها یا پرسش های تحقیق:

سوال اصلی:1.شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه تاثیری دارد؟

سوال فرعی:2.اشتغال مادران میتواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان موثر باشد؟

                3.وضعیت اقتصادی خانواده بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه تاثیری دارد؟

                4.آیا بی سوادی والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد؟

                5.بین تحصیلات والدین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چه رابطه ای وجود دارد؟

6.ادبیات یا پیشینه ی تحقیق:

در این رابطه آقای محمودی نسب در تحقیق خود با عنوان بررسی علل مردودی دانش آموزان سال سوم

راهنمایی در کرج به این نتایج دست یافت که 39 درصداز مردودین دارای پدران بی سواد و بیش از 50 درصد

آن ها دارای مادران بی سواد بودند در حالی که سواد پدران 48 درصد از افراد موفق بین سوم راهنمایی تا

لیسانس و سواد مادران 35 درصد از مادران در همین حد بوده است.

مشخصات اجرای طرح:

1.نوع مطالعه،روش و نحوه ی اجرای تحقیق:

در این تحقیق که هدف اصلی تاثیر شغل والدین بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است از روش کتابخانه ای

استفاده شده است بدون اینکه به تجزیه و تحلیل آماری پرداخته باشد.

2.ابزار گرد آوری داده ها:

تمام مطالب نگارش شده در این تحقیق با توجه به مطالب کتاب های مختلف نوشته و گردآوری شده است.

3.محدودیت های تحقیق:

چون در این تحقیق ملاک ارزیابی میزان تحصیلات والدین میباشد سایر فاکتور ها مورد بررسی قرار نگرفته است.

4.ملاحظات اخلاقی:

در هر خانواده ممکن است ملاحظات اخلاقی وجود داشته باشد که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر پیشرفت

تحصیلی دانش آموزان دارد مانند:اختلافات نگرشی و فرهنگی بین والدین.

نتیجه گیری:با توجه به مطالعاتی که در زمینه میتوان نتیجه بگیریم بین شغل والدین و پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان رابطه ی مستقیم وجود دارد و دانش آموزانی که شغل والدینشان در اجتماع اعتبار بیشتری دارد،

در امر تحصیل و یادگیری بیشتر به ترقی دست پیدا میکنند.

منابع تحقیق: مجله ی پیوند شماره ی 281 اسفند ماه 1381

                     ماه نامه ی پیوند شماره ی 257 اسفند ماه 1379

                     ماه نامه ی رشد معلم شماره ی 5 دی ماه 1385

                     مجله ی رشد نوجوان شماره ی 3 آذر ماه 1375

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹ساعت 1:6  توسط مجسن  |